Místem již 6. ročníku akce, která je považována za festival venkova, a je určena k setkávání zástupců místních akčních skupin, bylo vybráno pro rok 2017 Hlinsko.

Letos se bude LeaderFEST konat v termínu 30. 5. - 1. 6. 2017. Organizaci bude zajišťovat jako hlavní garant Místní akční skupina Hlinecko, ale i za pomoci dalších MAS Pardubického kraje (včetně MAS Holicko). 

V nabídce až pro 300 účastníků budou nejen dvoudenní semináře v Multifunkčním centru, ale i velký jarmark na Betlémě ve středu 31. 5., dále několik exkurzí do pivovaru, městské galerie, na Veselý Kopec, výlet do obce Vysočina, která získala v roce 2015 ocenění Vesnice roku Pardubického kraje, a také ukázka tradičních řemesel při prohlídce Betléma.

Hlinsko očekává příjezd až 300 hostů nejen z České republiky, ale i zahraničí, a to zástupců místních akčních skupin z Polska, Rakouska, Finska, Gruzie nebo Srbska.

Na financování akce se významně podílí Celostátní síť venkova, jejímž cílem je sdružovat regionální aktéry a pomáhat tak rozvoji venkova.

leaderfest2017 hlinsko logo

Více informací na http://www.leaderfest.cz

 

Od 1.1.2016 realizuje MAS projekt "Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s.". Předmětem projektu je podpora řídících a  administrativních schopností MAS v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023. Účelem strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Na projekt je poskytnuta podpora z EU - Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 4.2 - Provozní a animační výdaje. Díky podpoře řídících a administrativních schopností  bude MAS schopna úspěšně realizovat strategii. Budou vyhlašovány výzvy, budou podpořeny  a zrealizovány projekty koncových žadatelů, které povedou k řešení lokálních problémů definovaných strategií. V rámci projektu je ze strany MAS poskytována bezplatná podpora mateřským a základním školám, která spočívá především v poradenství a metodické pomoci při přípravě a realizaci projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon.
Realizací projektu "Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s." dojde k aktivizaci místního potenciálu, vytváření a rozvoje partnerství a bude propagována metoda Komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000774

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Poličce v září započal s realizací projektu, jehož stěžejním cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je míra kvality i kvantity vykonávané přímé sociální práce přímo úměrná kontinuálnímu růstu profesního potenciálu sociálních pracovníků a také úrovni mezirezortní spolupráce v oblasti podpory osob z cílových skupin v kontextu sociálního začleňování.

V měsíci listopadu 2016 MAS vydala 1. číslo časopisu pro děti s regionální tématikou MASkování. Časopis byl distribuován do všech mateřských a základních škol na Poličsku. Několik vydání dostaly i městské a obecní knihovny, informační centra a další organizace zaměřené na práci s dětmi.

Dne 28.6.2016 se v Masarykově základní škole v Poličce uskutečnil seminář pro žadatele ve výzvě 02_16_022 - projekty zjednodušeného vykazování (šablony). Výzva je určena mateřským a základním školám na podporu vzdělávání ped. pracovníků a na získání personální podpory.

Přítomným byly představeny základní parametry výzvy, pravidla OPVVV a byli seznámeni se způsobem podávání žádostí o dotace prostřednictvím informačního systému ISKP 2014+.

IMG 0639 IMG 0634

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (Prezenni_listina_animace_6_2016.PDF)Prezenční listina262 kB
Stáhnout tento soubor (Zapis_animace_kol_-_ISKP_-_28.6.2016.pdf)Zápis263 kB