V nejbližších dnech bude vyhlášená Výzva MAS 3/2019 k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 22.3.2019. Výzva bude vyhlášená ve Fichích:

Fichi č.8 – Podnikání na venkově, alokace 2.791.686,-Kč

žadatelem mohou být podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky

ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci


Fichi č.10 - Technika do lesů, alokace 205.480,-Kč

žadatelem mohou být držitelé lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky. Dále FO nebo PO poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem. FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětvím, které splňují definici mikro, malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětvím


Fichi č.11 – Rekreační využití lesů, alokace 653.270,-Kč

žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Dále sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

 

Aktuální informace budou zveřejněny na těchto webových stránkách v následujících dnech.      

Ve čtvrtek 14.2.2019 ve 14,15 hod. se v Multifunkčním domě v Bystrém uskuteční zasedání valné hromady MAS POLIČSKO z.s.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Dne 11.2.2019 se od 13,00 hod. uskuteční jednání výběrové komise za účelem hodnocení žádosti podané v 10. výzvě IROP-Bezpečnost dopravního provozu.

Pozvánka ke stažení ZDE

Dovolujeme si Vás pozvat na školení žadatelů výzev IROP dne 13.12.2018.

10. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -III.

11. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Vzdělávání - O CLLD 2 -II.

Pozvánka ke stažení ZDE

V listopadu vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS, které informuje o dění v MAS, vyhlášených výzvách a realizovaných projektech v roce 2018.

Zpravodaj listopad 2018 ke stažení MAS_POLICSKO_zpravodaj_11-2018.pdf