Od 1.1.2016 realizuje MAS projekt "Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s.". Předmětem projektu je podpora řídících a  administrativních schopností MAS v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023. Účelem strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Na projekt je poskytnuta podpora z EU - Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 4.2 - Provozní a animační výdaje. Díky podpoře řídících a administrativních schopností  bude MAS schopna úspěšně realizovat strategii. Budou vyhlašovány výzvy, budou podpořeny  a zrealizovány projekty koncových žadatelů, které povedou k řešení lokálních problémů definovaných strategií. V rámci projektu je ze strany MAS poskytována bezplatná podpora mateřským a základním školám, která spočívá především v poradenství a metodické pomoci při přípravě a realizaci projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon.
Realizací projektu "Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s." dojde k aktivizaci místního potenciálu, vytváření a rozvoje partnerství a bude propagována metoda Komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000774

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Poličce v září započal s realizací projektu, jehož stěžejním cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je míra kvality i kvantity vykonávané přímé sociální práce přímo úměrná kontinuálnímu růstu profesního potenciálu sociálních pracovníků a také úrovni mezirezortní spolupráce v oblasti podpory osob z cílových skupin v kontextu sociálního začleňování.

V měsíci listopadu 2016 MAS vydala 1. číslo časopisu pro děti s regionální tématikou MASkování. Časopis byl distribuován do všech mateřských a základních škol na Poličsku. Několik vydání dostaly i městské a obecní knihovny, informační centra a další organizace zaměřené na práci s dětmi.

Dne 28.6.2016 se v Masarykově základní škole v Poličce uskutečnil seminář pro žadatele ve výzvě 02_16_022 - projekty zjednodušeného vykazování (šablony). Výzva je určena mateřským a základním školám na podporu vzdělávání ped. pracovníků a na získání personální podpory.

Přítomným byly představeny základní parametry výzvy, pravidla OPVVV a byli seznámeni se způsobem podávání žádostí o dotace prostřednictvím informačního systému ISKP 2014+.

IMG 0639 IMG 0634

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (Prezenni_listina_animace_6_2016.PDF)Prezenční listina262 kB
Stáhnout tento soubor (Zapis_animace_kol_-_ISKP_-_28.6.2016.pdf)Zápis263 kB

Ve čtvrtek 23.6.2016 se uskuteční zasedání programového výboru a valné hromady MAS.

Pozvánka PV ke stažení ZDE.

Pozvánka VH ke stažení ZDE.