Členství ve spolku 

Členy spolku mohou být obce, jiné právnické osoby se sídlem nebo působností v zájmovém území spolku a fyzické osoby s bydlištěm nebo s působností v zájmovém území spolku, které souhlasí s cíli a stanovami spolku.

Členy spolku mohou být pouze obce, jiné právnické osoby a fyzické osoby, které nejsou členy jiné místní akční skupiny. Členství vzniká na základě schválení žádosti uchazeče o přijetí za člena programovým výborem spolku.

Členství zaniká vystoupením na základě písemného oznámení člena, úmrtím člena-fyzické osoby, zánikem člena-právnické osoby, vyloučením člena pro jeho jednání, které je v hrubém rozporu s cíli spolku nebo nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné lhůtě stanovené členovi pro zaplacení dlužného příspěvku. O vyloučení rozhoduje programový výbor. Proces vyloučení se řídí ustanovením §239-242 občanského zákoníku.

Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Spolek vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti. Člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

 

Práva a povinnosti členů spolku 

 1. Člen spolku má právo zejména:
  1. účastnit se a hlasovat na jednání valné hromady
  2. být informován o jednáních programového výboru spolku
  3. navrhovat kandidáty do volených orgánů spolku
  4. volit členy orgánů spolku a být volen do orgánu spolku
  5. předkládat návrhy orgánům spolku, 
 2. Člen spolku je povinen:
  1. hradit členské příspěvky a ostatní příspěvky v rozsahu a způsobem stanoveným valnou hromadou
  2. vyvíjet činnost v souladu s cíli spolku
  3. informovat spolek o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech týkajících se předmětu činnosti spolku
  4. zvolit si zájmovou skupinu podle své převažující činnosti

Zájmové skupiny schválené členy programového výboru:

 1. Komunální politika
 2. Zemědělství, lesnictví, rybolov
 3. Podnikání v ostatních oblastech
 4. Cestovní ruch
 5. Sociální služby
 6. Volnočasové aktivity
 7. Církevní organizace 
 8. Vzdělávání

Členské příspěvky 

Výši členských příspěvků stanovuje a mění valná hromada spolku.

Pro rok 2022 platí následující výše členských příspěvků:

 1. Fyzické osoby nepodnikající: 500 Kč/rok
 2. Fyzické a právnické osoby podnikající: 1200 Kč/rok
 3. Neziskové organizace: 500 Kč/rok
 4. Svazky obcí: 1000 Kč/rok
 5. Obce: 7Kč/obyv./rok 

Schválení členství

Doručte přihlášku do kanceláře MAS. Je důležité, aby si zájemce o členství určil zájmovou skupinu, do které se chce zařadit. Zájmová skupina je skupina členů, které mají stejné zájmy v regionu, členové se do ní zařazují sami a to podle své převažující činnosti.

Předseda MAS předloží přihlášku na nejbližší schůzi programového výboru MAS, který schvaluje nové členy.

Po schválení se stává žadatel o členství členem MAS. Výše členského příspěvku se fakturuje jednou ročně.

 

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (prihlaska-mas.doc)Členská přihláška1984 kB