Od 1.1.2016 realizuje MAS projekt "Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s.". Předmětem projektu je podpora řídících a  administrativních schopností MAS v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023. Účelem strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Na projekt je poskytnuta podpora z EU - Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 4.2 - Provozní a animační výdaje. Díky podpoře řídících a administrativních schopností  bude MAS schopna úspěšně realizovat strategii. Budou vyhlašovány výzvy, budou podpořeny  a zrealizovány projekty koncových žadatelů, které povedou k řešení lokálních problémů definovaných strategií. V rámci projektu je ze strany MAS poskytována bezplatná podpora mateřským a základním školám, která spočívá především v poradenství a metodické pomoci při přípravě a realizaci projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon.
Realizací projektu "Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s." dojde k aktivizaci místního potenciálu, vytváření a rozvoje partnerství a bude propagována metoda Komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.