V rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s. bylo vydáno 3. číslo časopisu pro děti Maskování, tentokrát s podtitulem Řemeslo má zlaté dno...

Maskování č.3 ke stažení Maskovani_c.3.pdf

V rámci tvorby MAP bylo vydáno 2. číslo časopisu pro děti MASkování.

MASkování.pdf

Dne 30.10.2017 Řídící výbor MAP schválil Roční akční plán na školní rok 2017/2018 s přesahem měsíců před a po tomto období.

Roční akční plán naleznete: ZDE

Řídící výbor MAP na svém zasedání dne 30.10.2017 schválil a zároveň vyhlásil Memorandum o spolupráci. Přistoupením k Memorandu o spolupráci daný subjekt potvrzuje, že se chce podílet na aktivitách, které jsou v rámci MAP realizovány. Jedná se o povinný výstup v rámci tvorby MAP, kterým je potvrzena spolupráce těch, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Přistoupením k Memorandu o spolupráci nevyplývají pro nikoho žádné hmotné ani finanční závazky a povinnosti.

Memorandum o spolupráci naleznete: ZDE

Přistoupit k Memorandu o spolupráci můžete prostřednictvím přílohy: ZDE

V měsíci srpnu byl v rámci realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Poličsku zahájen Praktický výcvik pro pedagogy na Poličsku. Výcvik je veden pedagogy Střediska výchovné péče ALFA ve Svitavách a přizvanými externími odborníky. Celý praktický výcvik je v rozsahu 48 hodin, rozdělených do tří dvoudenních bloků. V rámci této vzdělávací aktivity budou proškoleny dvě výcvikové skupiny. První výcviková skupina je složená z pedagogů MŠ a I. stupně ZŠ. Do druhé výcvikové skupiny jsou zařazeni pedagogové z II. stupně ZŠ a středních škol. Celé vzdělávání je vedeno výcvikovou formou, ve které si účastníci vyzkouší konkrétní způsoby práce s dětmi, rodiči a dalšími osobami prostřednictvím modelových situací. Z tohoto důvodu byl kladen důraz na málo početné pracovní skupiny, max. 18 účastníků.

Tematicky je výcvik zaměřen na přístup a práci pedagogů s dětmi s výchovným potížemi a poruchami chování, možná opatření na straně školy. Dalšími tématy je rozšíření metod práce při vyučování, alternativní hodnocení dětí, efektivní komunikační strategie při jednání s dětmi, rodiči, kolegy a celou třídou.

Vycvik

Na základě výstupů pracovní skupiny MŠ v rámci tvorby místního akčního plánu vzdělávání na území Poličska (MAP) zorganizoval realizační tým MAP seminář Polytechnika v souvislostech. Seminář pro pedagogy MŠ se uskutečnil 12.4.2017 a lektorkou byla ředitelka 1. MŠ Pomezí Mgr. Jana Venclová. Jeho hlavním tématem byl kámen a možnosti jeho využití při výuce.

IMG 0870

Realizační tým MAP v minulých týdnech oslovil vzdělávací zařízení na území o případnou aktualizaci projektových záměrů. Na základě poskytnutých informací byl aktualizován Strategický rámec MAP. Jeho znění bylo schváleno Řídícím výborem MAP dne 22.3.2017.

Aktualizovaný Strategický rámec MAP ze dne 22.3.2017 v příloze.

 

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (Strategicky_ramec_MAP_rozvoje_vzdelavani_na_uzemi_MAS_POLISKO_z.s._k_22.3.2017.P)Aktualizovaný Strategický rámec MAP ze dne 22.3.20171788 kB

Dalším tématem, o které projevili zájem především pedagogové z mateřských škol byla polytechnická výchova. Pro vedení semináře byla oslovena lektorka paní Vendula Tmejová, která pro zájemce z řad pedagogů MŠ připravila  6.3.2017 celoodpolední seminář na téma polytechnika. Po kratším teoretickém bloku následovalo několik hodin praktických ukázek a tvoření za použití širokého spektra materiálů a přírodnin.

Polytechnická pregamotnost byla jednou z nejvíce žádáných témat vzdělávání pedagogů MŠ.  Z tohoto důvodu je na březen plánován ještě další seminář na toto téma, jehož lektorkou bude paní Jana Venclová, ředitelka 1.MŠ Pomezí.

IMG 0841 IMG 0849

 

V rámci pracovních skupin pedagogové z MŠ A a ZŠ projevili zájem o seminář k problematice dětí a žáků s ADHD. Seminář s  názvem Dítě, poruchy chování a pozornosti, rodiče a škola připravil lektor Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel z.ú. Květná Zahrada

Pro velký zájem proběhl semninář ve třech termínech, a to  9.2., 27.2. a 2.3.2017. Zúčastnilo se ho celkem 120 pedagogů z území Poličska.

Seminář byl zorganizován v rámci tvorby MAP rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s. Semináře se zúčastnili pedagogové z mateřských a základních škol, dále pedagogové ze základní umělecké školy, základní speciální školy, střední školy a středního odborného učiliště z Poličska. Během semináře probíhala diskuze nad konkrétními dotazy a osobními zkušenostmi. Po skončení semináře každý z účastníků obdržel prezentaci.

IMG 0829 IMG 0831

Dne 15.2.2017 byla v rámci tvorby MAP rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s. zrealizována exkurze do Speciální základní školy v Poličce, která je odloučeným pracovištěm Speciální základní školy v Bystrém. Požadavek na realizaci této exkurze vzešel z jednání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání. Exkurzi provázela ředitelka SZŠ Mgr. Dita Bomberová.

Účastníci exkurze z řad pedagogů MŠ dostali důležité informace o praktické škole, speciální škole i o přípravném stupni.

Poté proběhla prohlídka celého zařízení včetně výkladu. Nejdříve všichni zúčastnění navštívili třídu přípravného stupně. Paní učitelka, která tuto třídu vede je seznámila se systémem vzdělávání v rámci třídy, s pracovními pomůckami používanými při výuce a se systémem hodnocení. Pedagogové mateřských škol si mohli prohlédnout všechny pomůcky, dále byli seznámeni s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů.

Následovala prohlídka tříd praktické školy i speciální školy, včetně tělocvičny a kuchyňky.

IMG 0812
IMG 0815

Na základě individuálních rozhovorů realizačního týmu MAP se zástupci jednotlivých MŠ a ZŠ a na základě dotazníkového šetření bylo vzdělávání pegadogů v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnosti vyhodnoceno jako nejvíce preferované.

Na základě tohoto požadavku zorganizoval realizační tým MAP vzdělávací blok informačního vzdělávání. Lektorkou je Mgr. Lenka Hegrová z Městské knihovny Polička. Vzdělávání bylo naplánováno ve třech blocích. První blok byl teoretický, společný pro ZŠ a MŠ, druhý blok byla praktická ukázka odděleně pro ZŠ a MŠ přímo v jednom ze zařízení. Třetí blok proběhne individálně na základě požadavků jednotlivých škol. Je koncipován formou individálních konzultací přímo ve škole s praktickou ukázkou výuky v předem dohodnutém vyučovacím předmětu. Jde o nepovinnou část kurzu, která se uskuteční pouze v případě, že si škola tuto ukázkovou lekci objedná.

Foto informační vzdělávání -praktická část

IMG 0743 IMG 0747

V rámci realizace Místního akčního plánu vzdělávání na území Poličska bylo zorganizováno společné vzdělávání pedagogů MŠ  a ZŠ na téma Školní násilí a šikana. Lektorkou byla Mgr. Michaela Veselá. Semináře se zúčastnilo cca 30pedagogů.

IMG 0662 thumb IMG 0663

Dne 21.11.2016 proběhlo jednání pracovních skupin ZŠ, MŠ a Spolupráce v rámci MAP. Hlavním tématem bylo společné vzdělávání. Členové pracovních skupin zhodnotili semináře, které již proběhly ( Mgr. Michaela Veselá- Práce s problémovým žákem, Lenka Hegrová - Čtenářská pregramotnost a gramotnost). Byla navrhována témata vzdělávání, která pedogogy zajímají a proběhla diskuze nad jejich organizací.

IMG 0752

V pondělí 19.9.2016 se uskutečnilo jednání řídícího výboru MAP POLIČSKO za účelem schválení finální podoby Strategického rámce MAP. Součástí strategického rámce je i seznam projektových záměrů mateřských a základních škol a školských zařízení z území Poličska.

Zápis z jednání řídícího výboru ZDE

Strategický rámec MAP ZDE

Pozvánka ke stažení ZDE.

Pozvánka ke stažení ZDE.

V úterý 24.5.2016 se uskutečnila 1. schůzka pracovní skupiny pro základní vzdělávání.

Zápis ke stažení ZDE.

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro území Poličska je strategickým dokumentem v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, na jehož tvorbě se bude podílet MAS POLIČSKO z.s. ve spolupráci s odbornou veřejností.
MAP je prioritně zaměřen  na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Stanoví priority a jednotlivé kroky k dosažení cílů v oblasti vzdělávání, zjištěných na základě místní potřebnosti a  naléhavosti.

Tvorba MAP bude podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dne 4.5.2016 se uskutečnila první schůzka pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání.

Zápis ke stažení ZDE

 

Vážení,

V rámci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) se projektové týmy zabývají i oblastí zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

V rámci MAP je tvořen seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let (mimo školy): tedy i organizací zájmového a neformálního vzdělávání, NNO, soukromých nebo církevních organizací atd.

Kontaktujte žadatele MAP ve svém ORP, aby vás do seznamu zařadil a případně pravidelně informoval o chystaných záměrech.

 

V rámci průřezových a volitelných opatření MAP mohou být zapracovány „programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání, digitálních kompetencí, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.“

V rámci MAP mohou být dále plánovány aktivity rozvíjející základní gramotnosti prostřednictvím neformálního vzdělávání (např. tematicky zaměřené kroužky, kluby, kurzy, letní školy, …).

Nebo v rámci aktivit spolupráce může jít o:

  • spolupráci škol (spolupráce se středními školami) a rodičů, zařízení zájmového nebo neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů, pedagogických fakult nebo dalších aktérů na podporu vzdělávání veřejnosti v tématech identifikovaných v území.
  • aktivity na podporu začleňování žáků se SVP do neformálního a zájmového vzdělávání.

Investiční záměry organizací zájmového a neformálního vzdělávání

 

Pokud vaše organizace plánuje výstavbu nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího zařízení, neformálních zařízení pro předškolní vzdělávání dětí do 5 let apod., je nezbytné, aby váš projekt byl v souladu s akčním plánem vzdělávání – kritérium přijatelnosti IROP.

 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

(Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání) musí mít vazbu na klíčové kompetence v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

(relevantní dokumenty Krajský akční plán vzdělávání nebo seznam projektových záměrů pro investiční intervence, Místní akční plán do roku 2023 nebo Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP)

Strategické rámce MAP budou na většině území PK schvalovány od srpna do listopadu 2016. Teprve poté lze udělit souhlas a splnit specifické kritérium přijatelnosti.

Pro podrobnější informace kontaktujte zpracovatele MAP na území Poličska -

MAS POLIČSKO z.s.

Kontakt: Petra Martinů,tel. 733 577 270, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.