Dne 22.4.2019 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci z Výzvy 3/2019 Programu rozvoje venkova. Seznam přijatých žádostí neleznetene ZDE

Dne 24.4.2019 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. 2 výzvy z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP Z - Sociální služby a sociální začleňování - O CLLD 13-II. – termín vyhlášení 24.4.-14.6. 2019, alokace výzvy 5.774 566,50,- CZK

Výzva MAS POLIČSKO z.s.  – OP Z - Podpora zvýšení zaměstnanosti na Poličsku – O CLLD 14 – II. – termín vyhlášení 24.4.-14.6. 2019, alokace výzvy 4.673 250,- CZK

 

Dokumentaci k výzvám naleznete v sekci Programové rámce/ OP Zaměstnanost / Výzvy OP Zaměstnanost 2019.

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro žadatele k Výzvě PRV 3/2019, které se uskuteční dne 2.4.2019 od 8:30 hod. v konferenčním sále Multifunkčního domu, nám. Na podkově 68, Bystré. Bližší infomace v pozvánce ZDE.

V případě zájmu, prosíme o potvrzení Vaší účasti.

Dnem 22.3.2019 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. Výzvu 3/2019 k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro:

Fichi č.8 – Podnikání na venkově

Fichi č.10 – Technika do lesů

Fichi č.11 – Rekreační využití lesů

Text výzvy a veškerou související dokumentací naleznete na odkaze: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv/category/142-vyzva-prv-3-2019

V nejbližších dnech bude vyhlášená Výzva MAS 3/2019 k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 22.3.2019. Výzva bude vyhlášená ve Fichích:

Fichi č.8 – Podnikání na venkově, alokace 2.791.686,-Kč

žadatelem mohou být podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky

ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci


Fichi č.10 - Technika do lesů, alokace 205.480,-Kč

žadatelem mohou být držitelé lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky. Dále FO nebo PO poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem. FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětvím, které splňují definici mikro, malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětvím


Fichi č.11 – Rekreační využití lesů, alokace 653.270,-Kč

žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Dále sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

 

Aktuální informace budou zveřejněny na těchto webových stránkách v následujících dnech.