Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 17.5.2017 MAS POLIČSKO z.s. vyhlašuje výzvy operačního programu Zaměstnanost.

Jedná se o výzvu na opatření O CLLD 13 - Sociální služby. Výzvu a další související dokumentaci nalezenete v sekci Programové rámce / OP Zaměstnanost / OCLLD 13 Sociální služby

a na opatření O CLLD 14 - Zaměstnanost. Výzvu a další související dokumentaci nalezenete v sekci Programové rámce / OP Zaměstnanost / OCLLD 14 Zaměstnanost.

Dovolujeme si Vás informovat o plánované akci knihovny Kamenec s názvem "Jarní tvoření z papíru" dne 8.4.2017.

Akce se koná v rámci projektu "Nezapomeňte (se) vrátit".

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (jarni_tvoreni_z_papiru_-_plakat.pdf)Jarní tvoření z papíru588 kB

Místem již 6. ročníku akce, která je považována za festival venkova, a je určena k setkávání zástupců místních akčních skupin, bylo vybráno pro rok 2017 Hlinsko.

Letos se bude LeaderFEST konat v termínu 30. 5. - 1. 6. 2017. Organizaci bude zajišťovat jako hlavní garant Místní akční skupina Hlinecko, ale i za pomoci dalších MAS Pardubického kraje (včetně MAS Holicko). 

V nabídce až pro 300 účastníků budou nejen dvoudenní semináře v Multifunkčním centru, ale i velký jarmark na Betlémě ve středu 31. 5., dále několik exkurzí do pivovaru, městské galerie, na Veselý Kopec, výlet do obce Vysočina, která získala v roce 2015 ocenění Vesnice roku Pardubického kraje, a také ukázka tradičních řemesel při prohlídce Betléma.

Hlinsko očekává příjezd až 300 hostů nejen z České republiky, ale i zahraničí, a to zástupců místních akčních skupin z Polska, Rakouska, Finska, Gruzie nebo Srbska.

Na financování akce se významně podílí Celostátní síť venkova, jejímž cílem je sdružovat regionální aktéry a pomáhat tak rozvoji venkova.

leaderfest2017 hlinsko logo

Více informací na http://www.leaderfest.cz

 

Od 1.1.2016 realizuje MAS projekt "Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s.". Předmětem projektu je podpora řídících a  administrativních schopností MAS v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023. Účelem strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Na projekt je poskytnuta podpora z EU - Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 4.2 - Provozní a animační výdaje. Díky podpoře řídících a administrativních schopností  bude MAS schopna úspěšně realizovat strategii. Budou vyhlašovány výzvy, budou podpořeny  a zrealizovány projekty koncových žadatelů, které povedou k řešení lokálních problémů definovaných strategií. V rámci projektu je ze strany MAS poskytována bezplatná podpora mateřským a základním školám, která spočívá především v poradenství a metodické pomoci při přípravě a realizaci projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon.
Realizací projektu "Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s." dojde k aktivizaci místního potenciálu, vytváření a rozvoje partnerství a bude propagována metoda Komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000774

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Poličce v září započal s realizací projektu, jehož stěžejním cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je míra kvality i kvantity vykonávané přímé sociální práce přímo úměrná kontinuálnímu růstu profesního potenciálu sociálních pracovníků a také úrovni mezirezortní spolupráce v oblasti podpory osob z cílových skupin v kontextu sociálního začleňování.