eu msmt

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO IV

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008270

Doba realizace: 1.12.2023 – 31.12.2025

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO IV (MAP IV) je pokračujícím projektem předchozích 3 projektů MAP. Tento zatím poslední projekt byla zahájen 1.12.2023 a skončí 31.12.2025. Stejně jako přechozí projekty MAP je i MAP IV zaměřen především na spolupráci aktérů ve vzdělávání na území Poličska, která přispívá ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání.

Jedním z hlavních cílů a výstupů projektu je tvorba a aktualizace strategického rozvojového dokumentu pro území Poličska v oblasti předškolního a základního vzdělávání, sběr investičních záměrů škol, plánování a realizace společných vzdělávacích aktivit pro pedagogy i vedení škol. Stejně tak se v projektu zaměřujeme i na podporu dětí a žáků nadaných i znevýhodněných.

Nejvyšším orgánem projektu je Řídící výbor, do něhož je zapojeno široké spektrum aktérů ve vzdělávání na Poličsku. Jeho úkolem je především projednávat a schvalovat povinné výstupy projektu. Kromě úzkého administrativního týmu působí v rámci projektu rozsáhlý odborný tým tvořený lektory, členy pracovních skupin, garantem pro rovné příležitosti, odborníkem pro oblast IT a polytechniky, pracovníkem odboru školství ORP, zástupcem zřizovatelů atd. 

Na záložkách vpravo najdete přehled klíčových aktivit projektu s aktuálními informacemi o průběhu realizace.