Vážení členové MAS,

dovolujeme si Vás informovat o plánovaném pracovní jednání, které proběhne 7.12.2020 ve 14 hod. distanční formou prostřednictvím aplikace Google Meet. Všichni členové MAS v dostatečném předstihu obdrží mailem pozvánku s odkazem na přihlášení k setkání.

Předmětem jednání bude:

  • návrh rozpočtu MAS POLIČSKO pro  rok 2021
  • seznam ohodnocených žádostí ve výzvě Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021
  • informace o dosavadním průběhu a dalších postupech aktualizace Strategie CLLD 2021+
  • možnosti operačních programů EU v období 2021-2027

Po ukončení online jednání zašle sekretariát MAS návrhy na usnesení a všichni členové MAS budou vyzváni k písemnému hlasování.

Průběžné plnění harmonogramu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který je uveřejněn v sekci Plánování v sociálních službách - hramonogram, naleznete zde

Dne 6.11.2020 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021. K tomuto datu MAS obdržela 18 žádostí členských obcí a neziskových organizací s požadavkem na příspěvek v celkové výši 740 872 Kč.

Seznam přijatých žádostí naleznete v sekci Projekty MAS / Malý Leader.

Autorem dotazníku je MAS POLIČSKO z.s., která ho vytvořila ve spolupráci s Hospodářskou komorou okresu Svitavy. MAS má dlouholetou zkušenost s rozvojem a čerpáním dotací do území Poličska za spolupráce s obcemi, neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty.
Tento dotazník je anonymní.
Výstupy z něj budou sloužit jako podklad pro zpracování Strategie MAS POLIČSKO z.s. pro období let 2020 - 2027 a dále pak jako náměty podněty pro zástupce obcí, s nimiž MAS intenzivně a dlouhodobě spolupracuje a jsou členem MAS. Dále je pak poslouží Hospodářské komoře.
Smyslem průzkumu je zjištění názorů, připomínek a podnětů podnikatelů a zohlednění jejich postojů k budoucímu rozvoji území ve formě konkrétních aktivit v klíčovém koncepčním dokumentu.
Platnost dotazníku je do 30.11.2020.

Dotazník můžete vyplnit na tomto odkaze: https://docs.google.com/forms/d/1mKuBSvQ7ZC_X-NQnZZwCAxHQz2GXpKfxn3yiEiJNpPw/edit

 

MAS POLIČSKO z.s. vyhlašuje ke dni 1.10.2020 výzvu k podávání žádostí o neinvestiční příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021.

Příjem žádostí bude zahájen 12.10.2020 od 8 hodin a ukončen 6.11.2020 ve 12 hodin.

Veškeré informace o výzvě a způsobu podání žádosti a naleznete v sekci PROJEKTY MAS/ MALÝ LEADER.