Pokud přemýšlíte, jak zabavit Vaše děti o prázdninách, dovolujeme si Vás informovat o možnosti přihlásit je na jeden (či více)  PROJEKTOVÝCH DNŮ, které pořádá Ekocentrum Skřítek v prázdninovém týdnu od 2.8. do 6.8.2021. Účast je zdarma. Projektové dny jsou hrazeny z dotace v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348, projekt s názvem „Zájmové vzdělávání nás baví!“, jehož je MAS POLIČSKO partnerem.

Pozvánka_na_prázdniny_2021.pdf

Dne 9.6.2021 se uskutečnila schůzka vedoucích pracovních skupin. Hlavním bodem schůzky byl vizuál tištěné formy Katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejích služeb na území Poličska. Katalog bude k dispozici během podzimu letošního roku. Zápis ze schůzky naleznete zde

Dne 24.5.2021 byla valnou hromadou MAS schválena koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO z.s. pro období 2021 - 2027.

Dokument je ke stažení na webu MAS v sekci Strategie CLLD / Strategie CLLD 2021 - 2027.

Dne 26.5. se uskutečnio 4. zasedání pracovní skupiny č.3- Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené. Zasedání se uskutečnilo v MFD v Bystrém, zápis ze zasedání naleznete zde

V květnu byla zahájena diskuze se zástupci České pošty v Poličce o možnostech upozornění na zvonek pro hendikované občany. Zvonek pro přivolání pracovníka byl umístěn u zadní rampy, informace u hlavního vchodu chyběla. 

Po jednání došlo k přemístění zvonku k hlavnímu vchodu vedle poštovní schránky. posta

Děkujeme České poště za vstřícnou spolupráci.