Dne 24.5.2021 byla valnou hromadou MAS schválena koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO z.s. pro období 2021 - 2027.

Dokument je ke stažení na webu MAS v sekci Strategie CLLD / Strategie CLLD 2021 - 2027.