Název operačního programu EU  Rok dokončení realizace Místo realizace  Název projektu/ detail projektu
 Integrovaný regionální operační program  2018  Svojanov- Dolní Lhota  Provozní zázemí pečovatelské služby Dolní Lhota
       
       
       
       
       

Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087

 

   

Politická a společenská úroveň podpory SPRSS

 • Město Polička jako partner
 • Mikroregion Poličsko jako platforma veřejné správy
 • VH MAS jako nejvyšší orgán MAS 
 
               
   

Řídící skupina

 • Řízení celého procesu plánování
 • Koordinace tvorby SPRSS
 • Schvalování SPRSS
 
               
 

PS1

Rodiny s dětmi, děti a mládež

 

PS2

Senioři a osoby se zdravotním postižením

 

PS3

Osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené 

 

PS4

Spolupráce

             
 
 • Identifikace problémů v území
 • Návrhy řešení
 • Vznášení připomínek
 • Přinášení zpětné vazby z území

Logo OPZ barevne

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087

Předmětem projektu je vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Poličska  metodou komunitního plánování. Je financován z Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu.

Plán vznikne na základěaktivního zjišťování potřeb osob na území v oblasti sociálních služeb,bude projednán ve všech 21 obcích území a schválen na dobu 3 let dle zák. 108/2006Sb., s platností od února 2022 do února 2025. Pro celý proces tvorby plánu budou osloveni k aktivní účasti v pracovních skupinách zástupci obcí, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů sociálních služeb, nebo jejich blízkých osob. Obsahem plánu bude souhrn a výsledky podkladových analýz a dat z území potřebných pro vypracování strategie a stanovení stručných a jasných cílů. Součástí bude i popis dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomických vyhodnocení a popisu žádoucího stavu. Budou stanovena opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo a konkrétní kroky v jednotlivých fázích implementace plánu. Součástí plánu bude i postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

zveme Vás tímto na informační schůzku, která proběhne 6.4.2016 od 14,30 v konferenčním sále Multifunkčního domu, nám. Na podkově 68 v Bystrém.

Program :

 1.     Výzva OPVVV na projekty zjednodušeného vykazování (šablony)
 2.     Představení šablon pro ZŠ a MŠ
 3.     Nabídka animace (bezplatného poradenství) škol ze strany MAS

a dále informace o místním akčním plánu vzdělávání na území Poličska ( MAP)

 

Program:

 1.      Informace o stavu žádosti MAP
 2.      Řídící výbor MAP
 3.      Stanovení dalšího postupu

Pozvánky ke stažení zde MAP, ŠABLONY

 

 

Členství ve spolku 

Členy spolku mohou být obce, jiné právnické osoby se sídlem nebo působností v zájmovém území spolku a fyzické osoby s bydlištěm nebo s působností v zájmovém území spolku, které souhlasí s cíli a stanovami spolku.

Členy spolku mohou být pouze obce, jiné právnické osoby a fyzické osoby, které nejsou členy jiné místní akční skupiny. Členství vzniká na základě schválení žádosti uchazeče o přijetí za člena programovým výborem spolku.

Členství zaniká vystoupením na základě písemného oznámení člena, úmrtím člena-fyzické osoby, zánikem člena-právnické osoby, vyloučením člena pro jeho jednání, které je v hrubém rozporu s cíli spolku nebo nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné lhůtě stanovené členovi pro zaplacení dlužného příspěvku. O vyloučení rozhoduje programový výbor. Proces vyloučení se řídí ustanovením §239-242 občanského zákoníku.

Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Spolek vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti. Člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

 

Práva a povinnosti členů spolku 

 1. Člen spolku má právo zejména:
  1. účastnit se a hlasovat na jednání valné hromady
  2. být informován o jednáních programového výboru spolku
  3. navrhovat kandidáty do volených orgánů spolku
  4. volit členy orgánů spolku a být volen do orgánu spolku
  5. předkládat návrhy orgánům spolku, 
 2. Člen spolku je povinen:
  1. hradit členské příspěvky a ostatní příspěvky v rozsahu a způsobem stanoveným valnou hromadou
  2. vyvíjet činnost v souladu s cíli spolku
  3. informovat spolek o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech týkajících se předmětu činnosti spolku
  4. zvolit si zájmovou skupinu podle své převažující činnosti

Zájmové skupiny schválené členy programového výboru:

 1. Komunální politika
 2. Zemědělství, lesnictví, rybolov
 3. Podnikání v ostatních oblastech
 4. Cestovní ruch
 5. Sociální služby
 6. Volnočasové aktivity
 7. Církevní organizace 

Členské příspěvky 

Výši členských příspěvků stanovuje a mění valná hromada spolku.

Pro rok 2019 platí následující výše členských příspěvků:

 1. Fyzické osoby nepodnikající: 500 Kč/rok
 2. Fyzické a právnické osoby podnikající: 1200 Kč/rok
 3. Neziskové organizace: 500 Kč/rok
 4. Svazky obcí: 1000 Kč/rok
 5. Obce: 7Kč/obyv./rok 

Schválení členství

Doručte přihlášku do kanceláře MAS Je důležité, aby si zájemce o členství určil zájmovou skupinu, do které se chce zařadit. Zájmová skupina je skupina členů, které mají stejné zájmy v regionu, členové se do ní zařazují sami a to podle své převažující činnosti.

Předseda MAS předloží přihlášku na nejbližší schůzi programového výboru MAS, který schvaluje nové členy.

Po schválení se stává žadatel o členství členem MAS. Výše členského příspěvku se fakturuje jednou ročně.

 

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (prihlaska-mas.doc)Členská přihláška1984 kB