Seznam doporučených / nedoporučených včetně náhradníků byl schválen valnou hromadou dne 12. 10. 2009.

Výsledky zde

Místní akční skupina (MAS) - při prvním vyslovení plného názvu to vyvolá asociace z dob minulých, jedná se však o plný překlad z angličtiny (LAG - Local action group), který nelze nijak obejít. V reálu se jedná o skupinu lidí z různých sektorů - neziskového, podnikatelského a veřejného, která si sedla k jednomu stolu a pokusila se tzv. metodou LEADER vytvořit dokument, který nyní slouží k rozvoji území. Jedná se o tzv. řízení zezdola, kdy členové MAS sami analyzují stav území, určí priority rozvoje, řídí způsob použití získaných finančních prostředků a zajišťují kontrolu jejich využití. Protože se jedná o lidi z různých prostředí, kteří dosud realizovali svoje záměry izolovaně a nyní svoje představy projednávají společně, jde o pilotní a velmi prospěšný způsob plánování a rozhodování o rozvoji území. Cesta k tomu, aby lidé začali vnímat rozvoj území, kde žijí, jako připravované, široce diskutované a posléze provázané kroky je dlouhá a vzniklé MAS by k tomu měly valnou měrou přispět.

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. a její strategický plán LEADER s názvem:
„Partnerskou spoluprací k rozvoji venkova“

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. (dále MAS SpRP o.s.) vznikla jako občanské sdružení z popudu starostů obcí Mikroregionu Poličsko v březnu roku 2006. Členy sdružení jsou v současné době 1 mikroregion (Mikroregionu Poličsko, který sdružuje 21 obcí), 5 neziskových organizací a 16 podnikatelských subjektů. Cílem činnosti sdružení je ochrana společných zájmů a uskutečňování záměrů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel v obcích mikroregionu. MAS SpRP o.s. má stanovami danou strukturu a svoje volené orgány, které mají jasně stanovené pravomoci a povinnosti. MAS SpRP o.s. vypracovala v roce 2008 tzv. strategický plán LEADER (dále SPL) na roky 2008 - 2013, kde se snažila na základě analýzy území popsat jeho potřeby v oblasti budoucího rozvoje a nastavit mechanizmy k administraci případně získaných finančních prostředků. Na základě tohoto dokumentu MAS zpracovala žádost o finanční podporu, kterou v loňském roce podala na Státní zemědělský intervenční fond (dále SZIF), který po vyhodnocení kvality zpracování a po hodnocení nezávislých hodnotitelů vybral naši MAS SpRP o.s. k financování až do roku 2013. Tím jsme získali možnost nejen pro obce, ale i pro neziskové organizace a podnikatele na území Mikroregionu Poličsko získat finanční podporu pro projekty, které se tématicky zařadí do 5 Fichí. Z programu budou moci čerpat zejména zemědělci, drobní podnikatelé v nezemědělské výrobě, podnikatelé v cestovním ruchu, obce, svazky obcí, neziskové organizace, církve. Aby mohli potencionální zájemci získat finanční prostředky na svoje projekty, musí splňovat podmínky Programu rozvoje venkova v jednotlivých osách a musí reagovat na vyhlášení výzvy MAS SpRP o.s. k podávání žádostí o realizaci. Celým programem se jasně nese podpora inovací, nových způsobů řešení, ale také využití stávajícího potenciálu území. Všechny projekty musí být šetrné k životnímu prostředí a zvýhodněny budou ty, které mají význam pro mladé lidi, ženy a znevýhodněné skupiny obyvatel.

V roce 2009 bude vyhlášena první VÝZVA k realizaci strategického plánu LEADER s názvem „Partnerskou spoluprácí k rozvoji venkova“ v měsíci srpnu. V dalších letech předpokládáme 1 - 2 výzvy ročně. Text výzvy bude zveřejněn vždy na webových stránkách MAS SpRP o.s. (www.maspolicsko.cz), na úředních deskách obcí mikroregionu a v regionálním periodiku.

Projekty, které se po vyhlášení výzvy shromáždí v kanceláři MAS SpRP o.s., budou překontrolovány, zda obsahují všechny náležitosti a zda jsou v souladu s cíly SPL. Potom budou hodnoceny výběrovou komisí, která vybrané projekty doporučí k financování. MAS SpRP o.s. je otevřeným občanským sdružením, jehož členem se může stát obec, svazek obcí, právnická i fyzická osoba, která souhlasí s cíly a stanovami sdružení a její sídlo je na území Mikroregionu Poličsko.

Sídlo MAS SpRP o.s. je v Bystrém, nám. Na Podkově 2, kancelář má MAS SpRP o.s. od 1.7.2009 v ulici Sulkovská č.p.340.

Další informace a kontakty naleznete na našich webových stránkách www.maspolicsko.cz.

 

Jiřina Leinweberová
předsedkyně MAS SpRP o.s.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na schůzi valné hromady MAS SpRP o.s., která se bude konat ve středu 29.7.2009 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

Doporučujeme účast všem členům.

Program VH:

  1. 1. Výzva MAS SpRP o.s. pro rok 2009

  2. Aktualizace Fichí

  3. Přijetí dotace na provoz MAS z rozpočtu PK

  4. Různé

Prosím o potvrzení Vaší účasti / neúčasti na telefonní číslo: 773 983 764, 461 741 241  nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

S pozdravem a přáním krásných dnů

 

Petra Martinů, DiS.
manažerka MAS SpRP

Během příštího týdne dojde k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR mezi SZIF a MAS SpRP o.s.. Poté bude MAS vyzvána k aktualizaci jednotlivých fichí, po schválení aktualizace bude moci MAS vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie – strategického plánu LEADER).

Předpokládáme, že MAS vyhlásí výzvu během měsíce července.

Ministerstvo zemědělství dne 9. 4. 2009 vyhlásilo výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska byla úspěšná a byla vybrána k financování z PRV. Schválená částka pro rok 2009 činí 8.854.523,-- Kč, z toho bonus 3.751.208,-- Kč.