Nahoru

CLLD13 Sociální služby a sociální začleňování

Cílem opatření je přispět k lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově. Cílem je rozvoj aktivit na území, které budou pracovat se skupinami obyvatel, ohrožených sociálním vyloučením: nízkopříjmové skupiny obyvatel; dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní); v nepříznivé sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež; osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí; lidé bez domova; senioři, osoby se zdravotním postižením; etnické menšiny (zejména Romové); osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu.
Na místní úrovni budou vytvořeny příznivé podmínky pro vznik a fungování rodin (prostředí přátelské rodině) prostřednictvím souhrnu provázaných opatření (podpora služeb pro rodinu, vzdělávací a osvětové aktivity atd.).

 
 
Powered by Phoca Download