Nahoru

CLLD5 Připravenost složek IZS

Cílem opatření je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu.

Zajištění připravenosti složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

Cílem opatření je zajištění dostatečného vybavení složek IZS a to zejména pro JPO II a III potřebného pro předpokládaný výskyt mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky.
Prostřednictvím tohoto opatření bude na území MAS posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základních složek IZS, její soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky.

V příloze č. 5 Programového dokumentu IROP je uveden seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek.

Pro území MAS Poličsko z.s. ( ORP Polička) jsou dokumentem definována rizika nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, extrémního sucha, orkánů a větrných smrští.

 
 
Powered by Phoca Download