Dne 26.1.2011 uspořádala MAS SpRP o.s. konzultační schůzku pro podnikatele v cestovním ruchu.
Jelikož je podpora cestovního ruchu v regionu jednou z priorit našeho strategického plánu, považovali jsme za důležité posílit informovanost  o možnostech čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS.

Role přednášející se ujala Ing. Olga Ondráčková, která  na úvod specifikovala žadatele oprávněné žádat dotaci z Fiche 5, která je určena pro podporu cestovního ruchu v regionu. Uvedla  výčet výdajů, které lze z dotace hradit a podělila se o několik příkladů z praxe.

P1030173

 

Dále podrobně popsala celé kolečko od vyhlášení výzvy až po podání žádosti o proplacení dotace. 
Přítomní byli zvláště upozorněni na hodnotící kritéria, jejichž naplněním mohou výrazně ovlivnit výsledné hodnocení projektu a případné doporučení k zaregistrování na SZIF.  Dále byli seznámeni s pravidly výběrového řízení na dodavatele, povinnostmi během realizace a mimo jiné i s 5 tiletým obdobím udržitelnosti projektu.

Ing. Olga  Ondráčková  doporučila všem vážným zájemcům o čerpání dotace z Výzvy roku 2011, která bude vypsána pravděpodobně během března, aby o svých záměrech včas informovali  vedení MAS,  která  zajistí  rozdělení finančních prostředků do jednotlivých fichí dle projeveného zájmu z řad potencionálních žadatelů.

Na závěr vyzdvihla roli MAS, která projekt po celou dobu realizace zaštiťuje, monitoruje jeho průběh, poskytuje  žadateli  poradenství a  je prostředníkem při komunikaci mezi  žadatelem a  Státním zemědělským intervenčním fondem.

 

Dne 26.1.2011 se v konferenčním sále Multifunkčního domu, nám.Na podkově 68 v Bystrém pořádá naše Místní akční skupina konzultační schůzku podnikatelů v cestovním ruchu.
Jelikož je podpora cestovního ruchu v regionu jednou z priorit našeho strategického plánu, nabízíme podnikatelům  informace  o konkrétních opatřeních, na které lze dotace čerpat a také o podmínkách, jež musí každý žadatel splňovat.
Těšíme se na Vás!

pozvánka