Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na zasedání výběrové komise, která se bude konat ve středu 20. 1. 2010 od 14:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

Program zasedání:
1) Změna preferenčních kritérii po zkušenostech z 1. výzvy 2009
2) Diskuze k danému tématu
3) Různé

 

V rámci propagačních akcí MAS SpRP o.s. nechala zhotovit propagační stojany – systém roll up.  Jedná se o stojany velikosti cca. 85 x 200 cm, jeden z těchto stojanů poskytuje základní informace o MAS, ostatní budou sloužit k propagaci realizovaných projektů na území MAS. Tyto stojany budou sloužit k putovní výstavě, která bude organizována v jednotlivých obcích MAS v roce 2010 a dalších.

 

Dalšími zhotovenými propagačními materiály, které jsou využívány členy MAS jsou spisové tašky s logem MAS a LEADER, propisky a poznámkové bloky s logem MAS.

Manažerka MAS SpRP Petra Martinů  zaregistrovala 23. 10. 2009 projekty na RO SZIF Hradec Králové. Jsou zaregistrovány vybrané, náhradní a nevybrané projekty. Nyní bude probíhat administrativní kontrola projektů od pracovníků RO SZIF, během niž budou žadatele osloveni k event. doplnění projektů. Po této administrativní kontrole budou projekty doporučeny na CP SZIF. Žadatelé, kteří úspěšně projdou procesem hodnocení CP SZIF budou vyzváni k podpisu Dohody o udělení dotace.

Seznam doporučených / nedoporučených včetně náhradníků byl schválen valnou hromadou dne 12. 10. 2009.

Výsledky zde

Místní akční skupina (MAS) - při prvním vyslovení plného názvu to vyvolá asociace z dob minulých, jedná se však o plný překlad z angličtiny (LAG - Local action group), který nelze nijak obejít. V reálu se jedná o skupinu lidí z různých sektorů - neziskového, podnikatelského a veřejného, která si sedla k jednomu stolu a pokusila se tzv. metodou LEADER vytvořit dokument, který nyní slouží k rozvoji území. Jedná se o tzv. řízení zezdola, kdy členové MAS sami analyzují stav území, určí priority rozvoje, řídí způsob použití získaných finančních prostředků a zajišťují kontrolu jejich využití. Protože se jedná o lidi z různých prostředí, kteří dosud realizovali svoje záměry izolovaně a nyní svoje představy projednávají společně, jde o pilotní a velmi prospěšný způsob plánování a rozhodování o rozvoji území. Cesta k tomu, aby lidé začali vnímat rozvoj území, kde žijí, jako připravované, široce diskutované a posléze provázané kroky je dlouhá a vzniklé MAS by k tomu měly valnou měrou přispět.

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. a její strategický plán LEADER s názvem:
„Partnerskou spoluprací k rozvoji venkova“

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. (dále MAS SpRP o.s.) vznikla jako občanské sdružení z popudu starostů obcí Mikroregionu Poličsko v březnu roku 2006. Členy sdružení jsou v současné době 1 mikroregion (Mikroregionu Poličsko, který sdružuje 21 obcí), 5 neziskových organizací a 16 podnikatelských subjektů. Cílem činnosti sdružení je ochrana společných zájmů a uskutečňování záměrů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel v obcích mikroregionu. MAS SpRP o.s. má stanovami danou strukturu a svoje volené orgány, které mají jasně stanovené pravomoci a povinnosti. MAS SpRP o.s. vypracovala v roce 2008 tzv. strategický plán LEADER (dále SPL) na roky 2008 - 2013, kde se snažila na základě analýzy území popsat jeho potřeby v oblasti budoucího rozvoje a nastavit mechanizmy k administraci případně získaných finančních prostředků. Na základě tohoto dokumentu MAS zpracovala žádost o finanční podporu, kterou v loňském roce podala na Státní zemědělský intervenční fond (dále SZIF), který po vyhodnocení kvality zpracování a po hodnocení nezávislých hodnotitelů vybral naši MAS SpRP o.s. k financování až do roku 2013. Tím jsme získali možnost nejen pro obce, ale i pro neziskové organizace a podnikatele na území Mikroregionu Poličsko získat finanční podporu pro projekty, které se tématicky zařadí do 5 Fichí. Z programu budou moci čerpat zejména zemědělci, drobní podnikatelé v nezemědělské výrobě, podnikatelé v cestovním ruchu, obce, svazky obcí, neziskové organizace, církve. Aby mohli potencionální zájemci získat finanční prostředky na svoje projekty, musí splňovat podmínky Programu rozvoje venkova v jednotlivých osách a musí reagovat na vyhlášení výzvy MAS SpRP o.s. k podávání žádostí o realizaci. Celým programem se jasně nese podpora inovací, nových způsobů řešení, ale také využití stávajícího potenciálu území. Všechny projekty musí být šetrné k životnímu prostředí a zvýhodněny budou ty, které mají význam pro mladé lidi, ženy a znevýhodněné skupiny obyvatel.

V roce 2009 bude vyhlášena první VÝZVA k realizaci strategického plánu LEADER s názvem „Partnerskou spoluprácí k rozvoji venkova“ v měsíci srpnu. V dalších letech předpokládáme 1 - 2 výzvy ročně. Text výzvy bude zveřejněn vždy na webových stránkách MAS SpRP o.s. (www.maspolicsko.cz), na úředních deskách obcí mikroregionu a v regionálním periodiku.

Projekty, které se po vyhlášení výzvy shromáždí v kanceláři MAS SpRP o.s., budou překontrolovány, zda obsahují všechny náležitosti a zda jsou v souladu s cíly SPL. Potom budou hodnoceny výběrovou komisí, která vybrané projekty doporučí k financování. MAS SpRP o.s. je otevřeným občanským sdružením, jehož členem se může stát obec, svazek obcí, právnická i fyzická osoba, která souhlasí s cíly a stanovami sdružení a její sídlo je na území Mikroregionu Poličsko.

Sídlo MAS SpRP o.s. je v Bystrém, nám. Na Podkově 2, kancelář má MAS SpRP o.s. od 1.7.2009 v ulici Sulkovská č.p.340.

Další informace a kontakty naleznete na našich webových stránkách www.maspolicsko.cz.

 

Jiřina Leinweberová
předsedkyně MAS SpRP o.s.