Články

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

zveme Vás tímto na informační schůzku, která proběhne 6.4.2016 od 14,30 v konferenčním sále Multifunkčního domu, nám. Na podkově 68 v Bystrém.

Program :

 1.     Výzva OPVVV na projekty zjednodušeného vykazování (šablony)
 2.     Představení šablon pro ZŠ a MŠ
 3.     Nabídka animace (bezplatného poradenství) škol ze strany MAS

a dále informace o místním akčním plánu vzdělávání na území Poličska ( MAP)

 

Program:

 1.      Informace o stavu žádosti MAP
 2.      Řídící výbor MAP
 3.      Stanovení dalšího postupu

Pozvánky ke stažení zde MAP, ŠABLONY

 

 

Členství ve spolku 

Členy spolku mohou být obce, jiné právnické osoby se sídlem nebo působností v zájmovém území spolku a fyzické osoby s bydlištěm nebo s působností v zájmovém území spolku, které souhlasí s cíli a stanovami spolku.

Členy spolku mohou být pouze obce, jiné právnické osoby a fyzické osoby, které nejsou členy jiné místní akční skupiny. Členství vzniká na základě schválení žádosti uchazeče o přijetí za člena programovým výborem spolku.

Členství zaniká vystoupením na základě písemného oznámení člena, úmrtím člena-fyzické osoby, zánikem člena-právnické osoby, vyloučením člena pro jeho jednání, které je v hrubém rozporu s cíli spolku nebo nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné lhůtě stanovené členovi pro zaplacení dlužného příspěvku. O vyloučení rozhoduje programový výbor. Proces vyloučení se řídí ustanovením §239-242 občanského zákoníku.

Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Spolek vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti. Člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

 

Práva a povinnosti členů spolku 

 1. Člen spolku má právo zejména:
  1. účastnit se a hlasovat na jednání valné hromady
  2. být informován o jednáních programového výboru spolku
  3. navrhovat kandidáty do volených orgánů spolku
  4. volit členy orgánů spolku a být volen do orgánu spolku
  5. předkládat návrhy orgánům spolku, 
 2. Člen spolku je povinen:
  1. hradit členské příspěvky a ostatní příspěvky v rozsahu a způsobem stanoveným valnou hromadou
  2. vyvíjet činnost v souladu s cíli spolku
  3. informovat spolek o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech týkajících se předmětu činnosti spolku
  4. zvolit si zájmovou skupinu podle své převažující činnosti

Zájmové skupiny schválené členy programového výboru:

 1. Komunální politika
 2. Zemědělství, lesnictví, rybolov
 3. Podnikání v ostatních oblastech
 4. Cestovní ruch
 5. Sociální služby
 6. Volnočasové aktivity
 7. Církevní organizace 
 8. Vzdělávání

Členské příspěvky 

Výši členských příspěvků stanovuje a mění valná hromada spolku.

Pro rok 2022 platí následující výše členských příspěvků:

 1. Fyzické osoby nepodnikající: 500 Kč/rok
 2. Fyzické a právnické osoby podnikající: 1200 Kč/rok
 3. Neziskové organizace: 500 Kč/rok
 4. Svazky obcí: 1000 Kč/rok
 5. Obce: 7Kč/obyv./rok 

Schválení členství

Doručte přihlášku do kanceláře MAS. Je důležité, aby si zájemce o členství určil zájmovou skupinu, do které se chce zařadit. Zájmová skupina je skupina členů, které mají stejné zájmy v regionu, členové se do ní zařazují sami a to podle své převažující činnosti.

Předseda MAS předloží přihlášku na nejbližší schůzi programového výboru MAS, který schvaluje nové členy.

Po schválení se stává žadatel o členství členem MAS. Výše členského příspěvku se fakturuje jednou ročně.

 

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (prihlaska-mas.doc)Členská přihláška1984 kB