Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087

Předmětem projektu je vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Poličska  metodou komunitního plánování. Je financován z Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu.

Plán vznikne na základě aktivního zjišťování potřeb osob na území v oblasti sociálních služeb, bude projednán ve všech 21 obcích území a schválen na dobu 3 let dle zák. 108/2006Sb., s platností od února 2022 do února 2025. Pro celý proces tvorby plánu budou osloveni k aktivní účasti v pracovních skupinách zástupci obcí, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů sociálních služeb, nebo jejich blízkých osob. Obsahem plánu bude souhrn a výsledky podkladových analýz a dat z území potřebných pro vypracování strategie a stanovení stručných a jasných cílů. Součástí bude i popis dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomických vyhodnocení a popisu žádoucího stavu. Budou stanovena opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo a konkrétní kroky v jednotlivých fázích implementace plánu. Součástí plánu bude i postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území.

Realizační tým SPRSS ke konci měsíce října ukončil dotazníková šetření a řízené rozhovory. Od září probíhalo průběžné hodnocení a na začátku měsíce listopadu byla vytvořena Analýza území a potřeb na základě dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. Nejdůležitější zjištění z výsledné analýzy naleznete v příloze. Plná verze analýzy bude zveřejněna jako příloha SPRSS.

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (Analýza potřeb na základě dotazníkových šetření a řízených rozhovorů.pdf)Analýza277 kB

MAS POLIČSKO z.s. zahájila 1.4.2020 realizaci projektu Střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb pro území Poličska. Cílem projektu je vytvořit plán sociálních služeb metodou komunitního plánování, jehož obsahem bude analýza území, popis poskytovaných sociální služeb a souvisejících služeb a možnosti a potřeby jejich rozvoje. Doba trvání projektu je naplánována na 2 roky do 31.3.2022. Nositelem celého projektu je MAS POLIČSKO z.s. a partnerem je město Polička.

Do tvorby plánu jsou zapojeny obce území, poskytovatelé sociálních služeb v regionu a zástupci uživatelů sociálních služeb. Snahou realizačního týmu je v co největší míře zapojit i širokou veřejnost jednak pro získávání informací o potřebách občanů v oblasti sociálních služeb a také pro zpětnou vazbu na stanovení strategie rozvoje služeb. Za tímto účelem byly vytvořeny 4 pracovní skupiny, které se zaměří na cílové skupiny, které nejčastěji potřebují využívat sociální služby (např. osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi, osoby v krizi…). V pracovních skupinách budou zapojeni poskytovatelé a uživatelé jednotlivých sociálních služeb, zástupci odborné veřejnosti. V případě zájmu se do projektu může zapojit kdokoliv z řad široké veřejnosti v každé fázi projektu.