Tato aktivita je sérií pravidelných tematických setkání, která se budou konat 1x za měsíc (mimo období letních prázdnin). Za celou dobu realizace tak předpokládáme cca 20 setkání. Každé setkání bude mít dopředu avizované téma s rámcový obsahem schůzky a jeho trvání bude cca 2 hodiny. 

Cílem je zvýšení měkkých kompetencí pedagogických pracovníků a to především v oblastech: komunikace a spolupráce s rodiči, psychické poruchy a problémy žáků, práce s traumatizovanými dětmi po rozvodu/ v pěstounské péči apod., vedení třídního kolektivu, závislosti žáků, poruchy chování, šikana aj. Náplň jednotlivých setkání je tvořena průběžně na základě potřeby a zájmu o dané téma.

Garantem celé aktivity bude odborný pracovník Střediska výchovné péče ALFA , který si v případě potřeby přizve externího odborníka zaměřeného na dané konkrétní téma.

Potřeba podpory v oblasti měkkých kompetencí pedagogů, řešení sociálně patologických jevů i oblast komunikace s rodiči byla během plánovaní implementačních aktivit ze strany dotazovaných škol zmiňována nejčastěji.

K aktivitě budou zváni i zaměstnanci odborných organizací zaměřených např. na sociální služby – OSPOD, Sociálně aktivizační služba - Šance pro rodinu (obě služby poskytované Oblastní charitou Polička), Dětský domov apod.