Dne 16. listopadu 2010 naše Místní akční skupina pořádala školení pro základní školy z regionu k čerpání dotací z OPVK- opatření 1.4 ( tzv. šablony).  Jelikož dosavadní zkušenosti z jiných regionů ukázaly, že základní školy, které tyto dotace čerpají a následně vyúčtovávají , narážejí na problémy ne zcela dostatečné informovanosti o  sestavení reálné koncepce projektu  a jeho  správném proúčtování, považovala naše MAS za užitečné uspořádat seminář, který by žadatele upozornil na možná úskalí v průběhu a vyúčtování dotace.

Školení se ujala Ing. Olga Ondráčková, zastupující manažerka MAS SpRP a paní Ivana Štenclová z firmy OREGIO, která má bohaté zkušenosti s desítkami realizovaných tzv. „měkkých“ projektů OPVK. Zástupcům jednotlivých škol bylo na modelovém příkladu ukázáno, jak dobře sestavit koncepci projektu, rozložit harmonogram plateb a volit uváženě indikátory. Tento postup je dobrým základem správného průběhu realizace, který přináší velké povinnosti žadatelů vůči svěřeným finančním prostředkům nad rámec povinností vyplývajících z následně podepsané dohody s MŠMT o dotaci.

Cílem semináře bylo upozornit na rizika z projektu vyplývající, zároveň však podpořit školy v čerpání programu OPVK tzv. šablon, ve kterém má každá základní škola „rezervovány“ finanční prostředky a je pouze na ní, zda možnosti požádat o dotaci využije či nikoli.

 

Leona Šudomová, administrátorka MAS SpRP

P1030098

P1030099