POSTUP HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Doporučujeme všem žadatelům, aby pečlivě prostudovali postup hodnocení projektů v rámci Fiche, ze které budou žádat dotaci. Byly provedeny určité změny v bodování jednotlivých preferenčních kritérií.
Zvláště pak upozorňujeme žadatele, že povinné preferenční kritérium č. 6 „ Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců“ platilo pouze pro loňskou výzvu, v letošním roce nebude hodnoceno viz. Manuál hodnocení.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO MAS SpRP
Pro vyplnění žádosti použijte číslo MAS 08/41100/453/000156. Následně se vám některé další údaje doplní automaticky.


DOKUMENTY VE FORMÁTU .pdf

Pro uložení a práci s Žádostí o dotaci a ostatními dokumenty ve formátu .pdf je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi Adobe Acrobat Reader.
Tu je možné stáhnout bezplatně ZDE


FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Žadatelé budou nuceni svůj projekt předfinancovat celý dopředu, jedinou výjimku tvoří obce, které mohou požádat o platbu po etapách.


DOKLADOVÁNÍ VLASTNICKÝCH POMĚRŮ VE VZTAHU K PROJEKTU

Žadatel musí mít při podání projektu uspořádány vlastnické vztahy. Pozemek či objekt, na kterém je projekt realizován, musí být:

a)      plně ve vlastnictví žadatele. V případě společného jmění manželů nebo více majitelů dané nemovitosti musí být doložen souhlas ostatních vlastníků s realizací projektu a jeho využitím, a to opět po celou dobu vázanosti na projekt.
b)     v pronájmu žadatelem po dobu vázanosti na projekt minimálně 5 let od podpisu dohody (doporučujeme pronájem minimálně do 31.12.2015)
Kontrola vypořádaných vlastnických vztahů bude hodnotící komisí prováděna při prezentaci jednotlivých projektů na místě.

Pro 1.výzvu pro rok 2010 je předpokládaný termín plánovaných prezentací projektů na místě 20.4. – 21.4. 2010 V tomto termínu bude žadatel vyzván k doložení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, případně k doložení smlouvy o pronájmu minimálně po dobu vázanosti na projekt.
Pokud žadatel předložil tyto dokumenty již při podání žádosti (nepovinná příloha), nebude po něm znovu předložení tohoto dokladu vyžadováno.
Při nesplnění kritéria doložení vlastnických vztahů bude žadatel z dalšího hodnocení vyřazen.