V měsíci srpnu byl v rámci realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Poličsku zahájen Praktický výcvik pro pedagogy na Poličsku. Výcvik je veden pedagogy Střediska výchovné péče ALFA ve Svitavách a přizvanými externími odborníky. Celý praktický výcvik je v rozsahu 48 hodin, rozdělených do tří dvoudenních bloků. V rámci této vzdělávací aktivity budou proškoleny dvě výcvikové skupiny. První výcviková skupina je složená z pedagogů MŠ a I. stupně ZŠ. Do druhé výcvikové skupiny jsou zařazeni pedagogové z II. stupně ZŠ a středních škol. Celé vzdělávání je vedeno výcvikovou formou, ve které si účastníci vyzkouší konkrétní způsoby práce s dětmi, rodiči a dalšími osobami prostřednictvím modelových situací. Z tohoto důvodu byl kladen důraz na málo početné pracovní skupiny, max. 18 účastníků.

Tematicky je výcvik zaměřen na přístup a práci pedagogů s dětmi s výchovným potížemi a poruchami chování, možná opatření na straně školy. Dalšími tématy je rozšíření metod práce při vyučování, alternativní hodnocení dětí, efektivní komunikační strategie při jednání s dětmi, rodiči, kolegy a celou třídou.

Vycvik