Dne 15.2.2017 byla v rámci tvorby MAP rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s. zrealizována exkurze do Speciální základní školy v Poličce, která je odloučeným pracovištěm Speciální základní školy v Bystrém. Požadavek na realizaci této exkurze vzešel z jednání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání. Exkurzi provázela ředitelka SZŠ Mgr. Dita Bomberová.

Účastníci exkurze z řad pedagogů MŠ dostali důležité informace o praktické škole, speciální škole i o přípravném stupni.

Poté proběhla prohlídka celého zařízení včetně výkladu. Nejdříve všichni zúčastnění navštívili třídu přípravného stupně. Paní učitelka, která tuto třídu vede je seznámila se systémem vzdělávání v rámci třídy, s pracovními pomůckami používanými při výuce a se systémem hodnocení. Pedagogové mateřských škol si mohli prohlédnout všechny pomůcky, dále byli seznámeni s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů.

Následovala prohlídka tříd praktické školy i speciální školy, včetně tělocvičny a kuchyňky.

IMG 0812
IMG 0815