Vážení,

V rámci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) se projektové týmy zabývají i oblastí zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

V rámci MAP je tvořen seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let (mimo školy): tedy i organizací zájmového a neformálního vzdělávání, NNO, soukromých nebo církevních organizací atd.

Kontaktujte žadatele MAP ve svém ORP, aby vás do seznamu zařadil a případně pravidelně informoval o chystaných záměrech.

 

V rámci průřezových a volitelných opatření MAP mohou být zapracovány „programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání, digitálních kompetencí, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.“

V rámci MAP mohou být dále plánovány aktivity rozvíjející základní gramotnosti prostřednictvím neformálního vzdělávání (např. tematicky zaměřené kroužky, kluby, kurzy, letní školy, …).

Nebo v rámci aktivit spolupráce může jít o:

  • spolupráci škol (spolupráce se středními školami) a rodičů, zařízení zájmového nebo neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů, pedagogických fakult nebo dalších aktérů na podporu vzdělávání veřejnosti v tématech identifikovaných v území.
  • aktivity na podporu začleňování žáků se SVP do neformálního a zájmového vzdělávání.

Investiční záměry organizací zájmového a neformálního vzdělávání

 

Pokud vaše organizace plánuje výstavbu nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího zařízení, neformálních zařízení pro předškolní vzdělávání dětí do 5 let apod., je nezbytné, aby váš projekt byl v souladu s akčním plánem vzdělávání – kritérium přijatelnosti IROP.

 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

(Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání) musí mít vazbu na klíčové kompetence v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

(relevantní dokumenty Krajský akční plán vzdělávání nebo seznam projektových záměrů pro investiční intervence, Místní akční plán do roku 2023 nebo Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP)

Strategické rámce MAP budou na většině území PK schvalovány od srpna do listopadu 2016. Teprve poté lze udělit souhlas a splnit specifické kritérium přijatelnosti.

Pro podrobnější informace kontaktujte zpracovatele MAP na území Poličska -

MAS POLIČSKO z.s.

Kontakt: Petra Martinů,tel. 733 577 270, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.